1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัด

          วันนี้ (24 พ.ค.61) ที่ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง, แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1, แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม), ท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่

          นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ตลอดจนผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นด้านกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยให้ทุกฝ่ายดำเนินการบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต, การนำนโยบาย "ประชารัฐ" มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ใช้กลไก "สถาบันครอบครัว" "ด่านชุมชน" และส่งเสริมบทบาทสตรีในการเฝ้าระวังป้องปรามบุคคลในครอบครัวและชุมชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง, ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ทุกแห่ง ทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนพร้อมปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย, ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่หรืออุบัติเหตุที่น่าสนใจในพื้นที่ให้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุในเชิงลึก, กำชับให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมายจราจรอย่างเคร่งครัด, ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงอย่างต่อเนื่อง นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดปัจจัยที่เป็นสาเหตุ,สำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดรถไฟในพื้นที่และปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจน,บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน เพื่อให้ข้อมูลสถิติลดอุบัติเหตุทางถนนมีความเป็นเอกภาพและจัดทำเป็นข้อมูลแห่งชาติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกหน่วยงานและกำหนดให้มีการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเป็นประจำเพื่อรับทราบสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ติดตามการปฏิบัติ กำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา

          นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการต่างๆตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนผลกระทบต่างๆที่อาจตามมา

 

                                                                                                                                 ศิริลักษณ์แคล้วคลาด /ข่าว      

                                                                                                                                  จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ  

                                                                                                               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา    

                                                                                                                                                     24 พ.ค. 61