1.1

จ.สงขลา เปิดงาน "วันนัดพบแรงงาน TSU Job Fair 2018" ให้คนไทยมีงานทำ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

วันนี้ ( 25 พ.ค.2561) ‎ณ หอประชุมปาริชาตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นาย ขจรศักดิ์เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 โดยมี นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นายจ้าง ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบริการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ประสงค์จะหางานทำรวมถึงผู้ต้องการที่จะเปลี่ยนงานซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้างผู้ประกอบการและผู้สมัครงาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสพบและพิจารณาสัมภาษณ์งานและคัดเลือก จากการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

‎ด้านนางเยาวภา พิบูลย์ผล ‎จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นการช่วยให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถรับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานทำได้ทุกระดับความต้องการโดย นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงานเพื่อทำให้ผู้สมัครงานและนายจ้างได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

การจัดงานนัดพบแรงงานครั้งนี้มีนายจ้างสถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ เข้าร่วมรับสมัครงานจำนวน 41 บริษัทมีตําแหน่งงานว่าง 348 ตำแหน่ง 1391 อัตราวุฒิการศึกษาที่นายจ้างมีความต้องการมากคือวุฒิปวส. ปวช. ปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลายตำแหน่งงานที่นายจ้างสถานประกอบการต้องการมากที่สุด 5 อันดับได้แก่

1. สาขาช่างต่างๆ
2. พนักงานขายการตลาด
3. ผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการ
4. พนักงานขับรถทุกชนิด
5. วิศวกรสาขาต่างๆ นอกจากนี้กิจการต่างๆที่เข้าร่วมงานได้แก่ผลิตภัณฑ์ยางธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารอาหารทะเลแช่แข็งและธุรกิจบริการด้านโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารสื่อสารโทรคมนาคม

นอกจากนี้วันนัดพบแรงงานยังตอบสนองความต้องการสอดคล้องและรองรับการขาดแคลนแรงงานตามกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยระยะ 20 ปี เพื่อพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ Thailand 4.0

อุมาพร สังขวณิช /ข่าว
ณัฐริกา ณัฐกุลวโรดม/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
25 พ.ค..61