1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสงขลา ประจำปี 2562 เพื่อปลุกจิตสำนึกและนำมาซึ่งการรวมพลัง สร้างความรัก ความสมัคคีชาวสงขลา


วันนี้ (28 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสงขลา ประจำปี 2562 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


      จังหวัดสงขลาร่วมกับ 15 ภาคีบริหารจัดการตามโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา มีดำริที่จะกำหนดให้มี "วันสงขลา" เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความรัก ความสมัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวสงขลา ซึ่งกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสงขลา โดยให้ถือเอาวันที่ได้อัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลาซึ่งเรียกกันว่า เสาหลักเมือง


      สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสงขลา ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ในภาพรวมโดยการมีส่วนร่วมในระดับอำเภอและท้องถิ่น จะมีการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ ถนนนางงาม, การบวงสรวงเสาหลักเมือง บริเวณพิธีในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา,การแห่ผ้าพระธาตุเจดีย์หลวงขึ้นเขาตังกวน โดยกลุ่มพลังมวลชนร่วมขบวนซึ่งจะแห่ผ้าจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดินขึ้นบันไดพญานาคสู่วิหารแดง เขาตังกวน, การจัดงานมหกรรมวันสงขลาบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ถนนนางงาม โดยจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การแสดงมโนราห์และการแสดงต่างๆ การแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกีรยติ "คนดีศรีสงขลา" และให้ทุกอำเภอทุกอำเภอทำบุญตักบาตร จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่แต่ละอำเภอและสวดมนต์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับเมืองสงขลา พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนที่มีถิ่นกำเนิด ศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพในจังหวัดสงขลาได้ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมเพื่อปลุกจิตสำนึกและนำมาซึ่งการรวมพลัง สร้างความรัก ความสมัคคีดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรมในหลายๆด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวและอื่นๆที่น่าสนใจที่สามารถดึงดูดประชาชนชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาร่วมงานมากยิ่งขึ้นกว่าทุกๆปี

 

 

อุมาพร สังขวณิช /ข่าว
ประชา โชคผ่อง /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
28 พ.ค. 61