1.1

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 8 ราย


วันนี้ (30 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ที่ควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษจำนวน 8 ราย ซึ่งได้มีประกาศเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมอบเครื่องหมายดังกล่าวแก่นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9, นายศุภชัย นารถพจนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9, นาย นฤพนธ์ ถิระวุฒิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9, นายวรชัย ธัญญรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9, นายนิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา, นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8, นายฉันทพัฒน์ อุไรกุล เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 9 และนางธมลวรรณ ทองบุญ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9

      นายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอันเชิญพระปรมาภิไธย ย่อ ป.ภ.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และเป็นเครื่องเตือนใจให้ตะหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อุมาพร สังขวณิช /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 พ.ค. 61