1.1

จังหวัดสงขลา มอบโล่เกียรติยศการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม จำนวน 5 ราย


วันนี้ (30 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มอบโล่เกียรติยศการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานเด่นมีความประพฤติปฏิบัติในการครองตนครองคนครองงานจนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมรวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
      สำหรับหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต 2 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศในระดับชาติจำนวน 5 ราย ได้แก่ นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม, นางสาวสุทธิดา ทองชอุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมา อำเภอบางกล่ำ ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม, นางผะกานาจ สุคนธรัตน์ ครูโรงเรียนวัดโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม, นางนิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการยอดเยี่ยมและ นางรัตนา ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างบำรุงขวัญกำลังใจสู่การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้ สร้างสรรค์ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อุมาพร สังขวณิช /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 พ.ค. 61