1.1

จังหวัดสงขลามอบโล่รางวัล การประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561


วันนี้ (30 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบรางวัลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย อำเภอคลองหอยโข่ง, รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อใหม่ อำเภอสทิงพระ
      สำหรับการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำจังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโน้มในการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถเป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพการประกอบการให้เกิดความมั่นคงและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ. ศ. 2548 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานภาคีได้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุข

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อุมาพร สังขวณิช /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 พ.ค. 61