1.1

จังหวัดสงขลา รายงานผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน


ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานที่มี หรือจะมีโครงการ/กิจกรรม ลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ธีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ระดับตำบลเป็นแกนหลักและให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล โดยกำหนดกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการเพาะนิยมยั่งยืน 10 เรื่องโดยแยกเป็นหมวดหมู่ คือ ด้านความมั่นคง ได้แก่ สัญญาประชาคมถูกใจไทยเป็นหนึ่ง, รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย, รู้กลไกการบริหารราชการ, รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม, รู้เท่าทันเทคโนโลยีและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ คนไทยไม่ทิ้งกัน, ชุมชนอยู่ดีมีสุขและวิถีไทยวิถีพอเพียงและด้านงานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function)
      สำหรับผลการดำเนินการ ปัจจุบันอยู่ในห้วงการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ตามความคิด (Mind sent) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ได้เห็นความสำคัญของประโยชน์และโทษในการใช้เทคโนโลยีและความสำคัญของครอบครัวและชุมชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยมีจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่จัดเวทีที่ 4 จำนวน 197 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 14.95 และจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมเวทีจำนวน 19,637 คน
      ในส่วนความคืบหน้า โครงการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) โดยมีการประชาคม เพื่อคัดเลือกโครงการครั้งที่ 1 จำนวน 1,028 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2 จำนวน 290 หมู่บ้าน ซึ่งโครงการที่ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว จำนวน 1,442 หมู่บ้าน/ชุมชน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 262,998,774 บาท

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อุมาพร สังขวณิช /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 พ.ค. 61