1.1

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ “เรารักษ์คลองสำโรง” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561

     วันนี้ ( 5 มิ.ย. 61) ‎ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เทศบาลนครสงขลาร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 “เรารักคลองสำโรง” โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะปรับสภาพบริเวณคลองสำโรง และริมทะเลสาบสงขลา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชนี รวมถึงการใช้น้ำหมักชีวภาพในการปรับสภาพน้ำเพื่อคืนน้ำใสสู่ชุมชน
      ทั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ( UN ได้ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ( World Environment Day ) โดยแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติจะกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในในสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในปี 2561 ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ว่า Beat Plastic Pollution และมีความคำขวัญว่า If you can’t reuse it หรือ “ถ้าคุณไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ปฏิเสธการใช้ ” ซึ่งปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ กำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดจากน้ำมือมนุษย์ และผลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันจะต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบคลองสำโรง ให้มีสภาพที่ดีกลับมาคืนดังเดิม

 

อุมาพร สังขวณิช/ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ
5 มิ.ย 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา