1.1

พิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ ที่ทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษสงขลา


วันนี้( 6 มิ.ย.61) ‎ที่ ทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยมี นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการราชทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษ ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการทัณฑ์สถานหญิงสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
       นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการราชทัณฑ์สถานบำบัดพิเศษ กล่าวว่า โครงการบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ ได้ดำเนินการฝึกอบรมมา ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน มียังผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 300 คน การฝึกอบรม ได้จัดให้มีการบรรยายความรู้หลักสูตรพัฒนาจิต โดยพระครูบุญส่ง ฐิติปุญโญ วัดเก้าแสน และหลักสูตรการฟื้นฟูด้วยกระบวนการลูกเสือ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติสโมสรลูกเสือราชทัณฑ์ไทย หลักสูตรการบำบัดด้วย Matrix Program โดยวิทยากร จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการฝึกวิชาชีพระยะสั้น จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา อาทิ วิชาชีพปูนปั้นไม้เทียม วิชาชีพปูกระเบื้อง ระะบบไฟฟ้าภายใน ช่างตัดผม การทำทำอาหารและเครื่องดื่ม
       ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดให้มีความพร้อม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ทักษะความรู้ และความความสามารถทางอาชีพ เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้ต่อไป

อุมาพร สังขวณิช ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
6 มิ.ย. 61