1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่ ประจำปี 2561


วันนี้ (7 มิ.ย. 61) ที่ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมี นางกรองกาญจ์ นิลมณี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
       ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้เห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงดำเนินการในพื้นที่ลำดับตำบล หมู่บ้านใช้ทีมขับ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลักและให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอตำบล จะกำหนดกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย
       สำหรับผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ในห้วงการจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ตามความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ เห็นความสำคัญของประโยชน์และโทษในการใช้เทคโนโลยีและความสำคัญของครอบครัวและชุมชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขณะนี้ มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชน ที่เข้าร่วมการจัดเวทีครั้งที่ 4 จำนวน 303 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 22.99 และจำนวนประชาชนประชาชนที่เข้าร่วมเวที จำนวน 31,281 คน ในส่วนของปัญหาความต้องการของประชาชนที่ถูกเสนอมีจำนวน 6,232 ปัญหา โดยปัญหา 5 ดับแรกที่ถูกเสนอมากที่สุดได้แก่ ปัญหาเรื่องถนน, น้ำใช้, การคมนาคมติดต่อสื่อสาร, การฝึกอาชีพและยาเสพติด

 


อุมาพร สังขวณิช / ข่าว
ประชา โชคผ่อง /ภาพ
7 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา