1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมการจัดงานกาชาด ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 6 ส.ค. 61 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และหารายได้สนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดฯ ช่วยเหลือสาธารณกุศลและผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

      วันนี้(11 มิ.ย.61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี 2561 โดยมีนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่าหาชาดจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการฝ่ายจัดงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งงานกาชาดในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณสระบัว แหลมสมิหลาและกำหนดให้มีพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2561 และการออกรางวัลสลากกาชาดในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ช่วยเหลือสาธารณกุศลและผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ
       สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานของคณะการทำงาน อาทิ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา, คณะกรรมการอำนวยการ, คณะทำงานฝ่ายสถานที่ , คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมเวทีกลาง, คณะทำงานฝ่ายจัดหารางวัลนาวากาชาด, คณะฝ่ายจัดนิทรรศการ, คณะทำงานฝ่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , คณะทำงานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร , คณะทำงานฝ่ายรักษาพยาบาล, คณะทำงานฝ่ายพิธีการ, คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ , คณะทำงานฝ่ายจัดพิมพ์สลากกาชาด บัตรนาวากาชาดการและจำหน่ายสลากประจำปีจังหวัดสงขลา, คณะทำงานฝ่ายออกผลสลากากาชาด, คณะทำงานจัดร้านนาวากาชาด, คณะทำงานช่วยเหลือร้านนาวากาชาด, คณะทำงานฝ่ายการเงินและบัญชี, คณะทำงานฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
       นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยให้ทุกภาคส่วนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมถึงการออกร้านแสดงผลงานและนิทรรศการ, การจำหน่ายและออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล, การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร, การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP, การจำหน่ายสินค้า, การแสดงดนตรีของศิลปินพื้นบ้าน, การแสดงของศิลปินชั้นนำพร้อมทั้งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด อีกทั้งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จะมีการจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานราชการ ร้านค้าและผู้มีจิตศรัทธานำสิ่งของมาร่วมบริจาค นำไปใช้ในกิจการในงานกาชาดต่อไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อุมาพร สังขวณิช /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 มิ.ย. 61