1.1

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดฉากมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิภาค ภาคใต้ จ.สงขลา ยกทัพนิทรรศการยิ่งใหญ่ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ขยายโอกาสสู่เยาวชนชาวใต้เข้าถึงวิทยาศาสตร์
      วันนี้ (14 มิ.ย. 61) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดฉาก “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา” ยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจโชว์เยาวชนชาวใต้ หวังขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน โดยมีนางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้
       นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า นับเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของปี โดยเฉพาะการจัดงานในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้น จากข้อมูลการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในส่วนกลางเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,106,724 คน เมื่อคิดเป็นร้อยละของผู้เข้าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ แบ่งได้คือ ภาคกลางร้อยละ 66.14 ภาคตะวันออกร้อยละ 13.08 ภาคเหนือร้อยละ 10.93 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 8.53 และภาคใต้ร้อยละ 1.32 และพบว่าผู้เข้าชมงานจากภูมิภาคต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยกว่าส่วนกลาง โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีจำนวนน้อยมาก เนื่องจากอุปสรรคจากระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและเกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความยากลำบากในการมาร่วมงาน เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยจัดขึ้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ถือเป็นการจัดงานระดับภูมิภาคครั้งที่ 2 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะประสบความสำเร็จด้วยดี
      นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการเดินทางในแต่ละจังหวัดในภาคใต้ได้อย่างสะดวกสบายและมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลาครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาศักยภาพเด็ก ๆ และเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าถึงนิทรรศการที่น่าสนใจและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำไปสานต่อพัฒนา เพิ่มจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้เติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
      ด้านนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลาว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งหวังที่จะให้เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ที่ห่างไกลได้ใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น พร้อมทั้งได้สัมผัสนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย โดยเฉพาะ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรักและสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอีกหลากหลาย โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ Eggibiton : ไข่มหาสมบัติ นำเสนอนิทรรศการขุมทรัพย์ความรู้แห่งไข่ ความรู้ชีววิทยาและความรู้แห่งปัญญาที่จะทำให้ผู้ชมทึ่งกับความมหัศจรรย์แห่งไข่, นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล : Digital Now ประตูสู่โอกาสที่จะได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกดิจิทัลและนิทรรศการ “1001 สิ่งประดิษฐ์ยุคทอง : แรงบันดาลใจจากอดีตเพื่ออนาคต”
      นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (SMART FARMER ๔.๐) ที่แสดงถึงวิวัฒนาการทางการเกษตรของไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยขึ้นสู่การเป็น SMART FARMER และมหานครทางการเกษตร นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) นิทรรศการเรื่องของการบริหารจัดการขยะและชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ในกองขยะที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได้ นิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย (Geographical Indications Products) รวมทั้งนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดแสดงอีกมากมาย อาทิ การ เปิดประสบการณ์ความรู้ด้านดาราศาสตร์รอบด้านและส่องกล้องดูดาวอย่างใกล้ชิด, ขบวนความรู้วัตถุอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ในชุมชน, นวัตกรรมและเทคโนโลยีลดการสูญเสียทรัพยากรในการผลิต การขนส่งและการบริโภค, นิทรรศการดาราศาสตร์, การพัฒนาพืชผลอัตลักษณ์ภาคใต้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม,โครงการพระราชดำริ,โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริและเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมประลองความคิด ประชันฝีมือสิ่งประดิษฐ์อีกมากมาย นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
14 มิ.ย. 61