1.1

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมประชาสัมพันธ์ชัดเจนและรับฟัง ความคิดเห็นโครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งระบบหาด

 


               วันนี้ (6 มิ.ย. 61) ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัด จัดประชุมประชาสัมพันธ์ชัดเจนและรับฟังความคิดเห็นโครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งระบบหาด โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางวีณา หนูยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6, ดร.สมฤทัย ทะสดวก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่ง, ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูน ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม, นายชลวัฒน์ ปัญญา วิศวกรชายฝั่ง ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลและแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยระบบหาด
             นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ตำบลชายฝั่งตั้งแต่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึง ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชายฝั่งของทั้งของจังหวัดอย่างยั่งยืน เนื่องจากตลอดแนวชายฝั่งของพื้นที่ศึกษาถือเป็นพื้นที่ระบบผ่านที่มีความยาวเกิน 150 กิโลเมตร ซึ่งมีการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงจากการรบกวนระบบสมดุลของตะกอนจากโครงสร้างบริเวณชายฝั่งที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของตะกอนอีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่สำคัญเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นทั้งจากธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมในการดำเนินงานศึกษาเพื่อร่วมกันในการกำหนดมาตรการและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างบูรณาการ
             ด้านนางวีณา หนูยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการสำนักงาน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรและสถานศึกษาเพื่อศึกษาวิจัยหาแนวทางมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล จนได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยระบบผ่านโดยใช้ธรณีสัณฐานชายฝั่งเป็นเกณฑ์การพิจารณาระบบกลุ่มหาด และแต่ละกลุ่ม หากถือว่าเป็นระบบปิดกล่าวคือไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนของตะกอนระหว่างกลุ่มหักข้างเคียงภายในกลุ่มหาดนั้นนั้นจะถูกควบคุมหรือกำหนดขอบเขตตามลักษณะทางธรณีสัณฐานชายฝั่ง

             โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จำแนกกลุ่มหาดใน ประเทศไทยออกเป็น 64 กลุ่มหาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกประกอบด้วย 9 กลุ่มภาพันธ์ ใช้สัญลักษณ์ E๑-E๙ พื้นที่อ่าวไทยตอนบนมี 1 กลุ่มหาด ใช้สัญลักษณ์ U พื้นที่อ่าวไทยตอนล่างมี 13 กลุ่มหาดใช้สัญลักษณ์ S ๑-S๑๓ และพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมี 41 กลุ่มหาด ใช้สัญลักษณ์ A๑-A๔๑ สำหรับกลุ่มหาด S๑๑ พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทรายทอดยาวครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่เริ่มตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงเขตอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาความยาวชายฝั่งทะเล 200 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดบางประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งน้ำแรงและต่อเนื่องทุกปีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
6 มิ.ย. 61