1.1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

 


          วันนี้ (18 มิ.ย.61) ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา นายวิเชียร กัณฐตุริต แรงงานจังหวัดสงขลา วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 230 คน


          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ถือเป็นโอกาสสำหรับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอจะนะที่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและเข้ารับการฝึกอาชีพกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาหรือการฝึกอาชีพเสริม เพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระในครั้งนี้นั้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่ 2 ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีสวัสดิการผ่านกลไกการหางานให้ทำ การส่งเสริมคุ้มครองและการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตลอดจนมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป


           ด้านนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 จำนวน 2,067,157,600 บาท เพื่อใช้สำหรับขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี


          จังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 25,923,850 บาท มีเป้าหมายรวมทั้งจังหวัดรวม 8,780 คนแยกออกเป็นกิจกรรมฝึกช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 986 คนและฝึกเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระจำนวน 7,794 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) และกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนฝึกอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ ประกอบด้วยตำบลตลิ่งชัน, ตำบลนาทับ, ตำบลป่าชิง, ตำบลคลองเปียะ, ตำบลท่าหมอไทรและตำบลขุนตัดหวาย จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการทำขนมไทย, การทำเบเกอรี่ และช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกวันละ 180 บาท/คน/วัน

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

18 มิ.ย. 61