1.1

วิทยาลัยอาชีวสงขลา จัดพิธีลงนามความร่วมมือและอบรมครูฝึกในสถานประกอบการตามโครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประจำปี 2561
          วันนี้ (19 มิ.ย.61) ณ โรงแรมดาหลาวิลล์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือและอบรมครูฝึกในสถานประกอบการตามโครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผลิตกำลังคนให้มีความเป็นสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของครูในสถานศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และขยายเครือข่ายสถานประกอบการทุกภาคส่วนเพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน
          นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
         สำหรับกิจกรรมภายในวันนี้ มีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการโดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมลงนาม จำนวน 12 แห่ง และกิจกรรมการอบรมและพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (อบรมเขียนแผนฝึกอาชีพ) อีกทั้งยังมีครูฝึกจากสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 15 คน

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
ประชา โชคผ่อง / ภาพ
19 มิถุนายน 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา