1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน


          วันนี้ (19 มิ.ย. 61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ 42 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทุกพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 66 โครงการ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ 2561 และหารือถึงผลสรุปพระราชกรณียกิจและพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา
           สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทุกพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาจำนวน 66 โครงการ ประกอบด้วยโครงการด้านแหล่งน้ำ 42 โครงการ, ด้านเกษตร 2 โครงการ, ด้านสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ, ด้านส่งเสริมอาชีพ 4 โครงการ, ด้านคมนาคมสื่อสาร 1 โครงการ, ด้านสวัสดิการสังคมการศึกษา 12 โครงการและโครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่นอีก 2 โครงการ และในส่วนการดำเนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 จังหวัดสงขลาได้ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ภายใต้โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมย่อยจำนวน 6 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร , กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริตามรอยเท้าพ่อ, กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ตามโครงการพระราชดำริ, กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไข้และครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์แบบองค์รวม, กิจกรรมขยายผลการดำเนินงานศูนย์บูรณาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจังหวัดสงขลาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
19 มิ.ย. 61