1.1

เทศบาลนครสงขลา เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สมิหลาวิชาการ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ

 


          วันนี้ (20 มิ.ย. 61) ที่บริเวณสระบัวแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สมิหลาวิชาการ” ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเสรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา และสถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเมืองสงขลา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูสังกัดโรงเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 255 แห่ง จาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้
           การแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดการศึกษาท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่ผู้เรียนพึงได้รับให้สอดคล้องกับมาตรฐานของชาติ และเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันสามารถนำไปพัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและแสดงขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
           สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ได้แบ่งกลุ่มประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วยกลุ่มภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ,ปฐมวัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การแข่งขันกลุ่มการแข่งขันหุ่นยนต์, สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา, การแข่งขัน/ประกวดโครงงาน และเทศบาลนครสงขลา ได้เตรียมสถานที่จัดการประกวดและแข่งขัน ทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สนามกีฬาติณสูลานนท์ โรงสีแดง (หับโห้หิ้น) และเวทีสระบัว แหลมสมิหลา

          ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ได้ที่เว็บไซต์ http://south14.vichakan.net หรือที่ Facebook : สมิหลาวิชาการ14

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
20 มิ.ย. 61