1.1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข (รักษ์บ้านเกิด) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอชายแดนใต้


          วันนี้ (22 มิ.ย.61) บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข (รักษ์บ้านเกิด) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอชายแดนใต้ โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในครั้งนี้
          นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้จากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง กระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นความสำคัญของการจัดโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข (รักษ์บ้านเกิด) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยได้มีการนำเอามิติทางวัฒนธรรม จาก 4 อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา มาสืบสาน สืบทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เยาวชนและประชาชนรุ่นหลังให้มีความรักความหวงเห็นและพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ ให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
          สำหรับโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข (รักษ์บ้านเกิด) กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอชายแดนใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 โดยภายในงานจัดให้มีนิทรรศการของ 4 อำเภอชายแดนใต้ ประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อย, การแสดงพื้นบ้าน อาทิ หนังตะลุง มโนราห์, การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การแกะหนังตลุง จักสานไม้ไผ่ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ขนมไทยและอีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
22 มิ.ย. 61