1.1

จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมแสดงจุดยืนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล


           วันนี้ (25 มิ.ย. 61) ที่บริเวณโรงสีแดง หับโห้ หิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีนายศุภชัย ลิ่มจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางทิวาพร ทวีทรัพย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่กี่ยวข้อง ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 600 คน
นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นสาเหตุของการลดความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมมือกันในการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และจะต้องร่วมมือกันในทุกรูปแบบเพื่อรณรงค์ต่อต้าน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดสงขลา ให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดสิ้นไป
           โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานประสานหลักในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานเชิงป้องกันในระดับพื้นที่ จึงได้ดำเนินการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลาประจำปี 2561 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชนเพื่อผนึกกำลังเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา
           สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเดินและปั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จากสนามกีฬาติณสูลานนท์ไปยังโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น, การจัดนิทรรศการการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์, การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ดีเด่นจังหวัดสงขลาประจำปี 2561 และการมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "สงขลาไม่ค้ามนุษย์" พร้อมรับชมการแสดงต่างๆจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
25 มิ.ย. 61