1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและมุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน


          วันนี้ (26 มิ.ย.61) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน สถาบันการศึกษา คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ผู้บริหารหน่วยงานภาคีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
          นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในปี 2561 โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในระดับจังหวัด ซึ่งใช้เป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ เผยแพร่ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อันจะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ผลการดำเนินงานจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและภาพรวมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ด้วยการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP ตลอดจนสามารถสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และนำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือที่เรียกกันแบบลำลองว่า "แอ่งเล็ก เช็คอิน" เป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชนเพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง โดยสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการสร้างเศรษฐกิจชุมชน เน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเอง เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนโดยการดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน
          ทั้งนี้จังหวัดสงขลา ถือเป็นจุดศูนย์กลางและมีจุดแข็งในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นเมืองที่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่โดดเด่น มีสถาบันการศึกษาที่ถือได้ว่าเป็นต้นทุนทางวิชาการ รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 มิ.ย. 61