1.1

จังหวัดสงขลา มอบเครื่องมือประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จ การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วน ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ตามโครงการ “ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” เพื่อใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพ
                     วันนี้ (27 มิ.ย. 61) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จังหวัดสงขลา จัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ที่ได้ดำเนินการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2561 เป็นเวลา 60 ชั่วโมง ในพื้นที่อำเภอจะนะ และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายประทีบ ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา นายวิเชียร กัณฐตุริต แรงงานจังหวัดสงขลา วิทยาและผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 39 คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
                       นายประทีบ ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ถือเป็นโอกาสสำหรับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมือง และอำเภอจะนะ ที่ได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและเข้ารับการฝึกอาชีพกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ซึ่งการฝึกอาชีพเสริม เพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระในครั้งนี้นั้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่ 2 ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีสวัสดิการผ่านกลไกการหางานให้ทำ การส่งเสริมคุ้มครองและการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตลอดจนมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป
                     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)จะได้รับเครื่องมือประกอบอาชีพมูลค่า 3,500 บาท เบี้ยเลี้ยงและวุฒิบัตร เพื่อนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
นายประชา โชคผ่อง /ภาพ
27 มิถุนายน 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา