1.1

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อน การจัดชุมนุมยุวเกษตรกรและ ที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกร


          วันนี้ (2 ก.ค. 61 ) ที่กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดงานชุมนุมยุวเกษตร ระดับเขต ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายมานพ แก้วอัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน มีจิตสำนึกรักการเกษตรและการฝึกทักษะด้านการเกษตร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายยุวเกษตรกร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานกลุ่มยุวเกษตรกรและการดำเนินงานของยุวเกษตรกรของแต่ละจังหวัดให้เผยแพร่ออกไป
          นายมานพ แก้วอัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดำเนินงานเกี่ยวกับยุวเกษตรกรในประเทศไทยเริ่มเมื่อปี พ.ศ 2496 ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดตั้งเป็นหน่วยยุวกสิกรและเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่ม ยุวเกษตรกรในปีพ. ศ. 2518 จากการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรอย่างต่อเนื่องทำให้มีกลุ่มยุวเกษตรเกิดขึ้นทั่วประเทศ ขยายแนวคิดและวิธีการดำเนินงานออกไปอย่างกว้างขวางเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาเยาวชนเกษตรเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้แบ่งกลุ่มยุวเกษตรกรเป็น 3 ประเภทได้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรในสถาบันการศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย, กลุ่มยุวเกษตรกรนอกสถาบันการศึกษาและกลุ่มยุวเกษตรกรแบบผสม ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มยุวเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 5,887 กลุ่ม เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 519 กลุ่ม มีสมาชิก 9,802 คน
          สำหรับกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการผลงาน, โครงงานเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกร จากกลุ่มยุวเกษตรกรของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่โครงงานขนมดอกจอกเพื่อสุขภาพ, การผลิตปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือน, น้ำพริกมะขามดอกเห็ด, เครื่องห่อผลไม้, มหัศจรรย์ใบพลู, เกษตรกรตามรอยพ่อและการเลี้ยงไส้เดือน นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงและการเพาะต้นอ่อนพืชโดย Young Smart Farmer จังหวัดสงขลา, การแข่งขันและประกวดด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร, การแข่งขันการพูดในที่ชุมชน, การประกวดผลงานสร้างสรรค์ด้านเกษตร, การประกวดโครงการเด่น, การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการและพิธีเทียน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
2 ก.ค. 61