1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา นำภาคีเครือข่ายองค์กรคุณธรรมทุกภาคส่วนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายประชารัฐและสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ในการรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม


           วันนี้ (3 ก.ค.61) ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณธรรม ประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายประชารัฐและสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ในการรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมยุติธรรม ในงานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม-สมัชชาคุณธรรมภาคใต้เดินหน้าขับเคลื่อนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ชู “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สร้างสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม
          จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำผู้เข้าร่วมทุกภาคส่วนกล่าวเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยสู่คุณธรรมว่า เราจะร่วมกันส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมโดยเน้นการระเบิดจากข้างใน ด้วยการนำคุณธรรม ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ไปสู่การปฏิบัติในทุกกิจกรรมและจะร่วมกันสร้างเสริมเครือข่ายจากพลังของทุกภาคส่วนบนความแตกต่าง หลากหลายของคนทุกกลุ่มเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข บนฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อให้ตนเองและประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น
          สำหรับข้อเสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณธรรมประกาศวาระการพัฒนาคุณธรรมของจังหวัด โดยสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมีการจัดระบบงบประมาณให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัด จัดให้มีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดและสนับสนุนการยกย่องเชิดชูคนดี องค์กรดีอย่างต่อเนื่อง, จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมในแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในองค์กรและพื้นที่อย่างมีเป้าหมาย ทิศทาง ระบบการติดตามประเมินผลและกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน, หน่วยงานพิเศษในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำคุณธรรม 4 ประการไปรณรงค์และส่งเสริมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางสังคม
          สำหรับข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานกำกับรัฐบาลโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับให้มีเอกภาพ, ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างการรับรู้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้ทั่วถึงทุกหน่วยงานทุกพื้นที่และสนับสนุนข้อมูลความรู้เครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่และการสร้างการเรียนรู้ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
3 ก.ค. 61