1.1

สสจ.สงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการพัฒนาศาสนสถาน ส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้กิจกรรมดีๆ "สงขลาสะอาด คัดแยกขยะต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน" เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีและวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 ก.ค. 61


          วันนี้(4 ก.ค. 61) ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพภายใต้กิจกรรม สิ่งดีๆ"สงขลาสะอาด คัดแยกขยะต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน" เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีและวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีนางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเครือข่ายพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ, เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้
          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน การที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำประเด็นด้านสุขภาพสู่ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและขยายผลให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน นับว่าเป็นเรื่องที่ดีอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน เกิดเครือข่ายพัฒนาศาสนสถานระหว่างวัดกับมัสยิดตลอดจนมีการนำสิ่งดีๆที่ได้จากการพัฒนาศาสนสถานไปใช้ในชุมชน เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสงขลาดำเนินกิจกรรมเรื่องการจัดการขยะชุมชนซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หากมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้ผลจะทำให้บ้านเมืองสะอาดและเมื่อขยะไม่มี ก็จะลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทำให้ไม่เกิดโรคไข้เลือดออกที่เป็นโรคระบาดสำคัญของจังหวัดสงขลา
          ด้านนางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา กระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชนและพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน โดยเน้นกิจกรรมหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศาสนสถานให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ, ส่งเสริมสุขภาพของพระ ผู้นำศาสนาและผู้มาใช้ศาสนสถานและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศาสนสถานและขยายผลกิจกรรมด้านสุขภาพในศาสนสถานสู่ชุมชน และนำศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพที่มีกิจกรรมดีเด่นมาแลกเปลี่ยนในเวทีสัมมนาวิชาการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ
          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในช่วงเช้า, การสรุปผลดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา, การแลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จตำบลจัดการขยะ 4 โซน บทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนประเภท วัด มัสยิด, บูธผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การมอบพันธุ์กล้าไม้เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ 1,600 ต้นและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กรดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
4 ก.ค. 61