1.1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 4 กรกฎาคม 2561 นิทรรศการ "ทรงงานเพื่อประเทศชาติ"


          วันนี้ (4 ก.ค.61) ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 4 กรกฎาคม 2561 นิทรรศการ "ทรงงานเพื่อประเทศชาติ" โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานในครั้งนี้
         นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลากล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นขัตติยนารีผู้ปรีชาสามารถและมีพระจริยวัตรที่งดงาม เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติ พระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยและผืนแผ่นดินไทย จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ทรงตั้งพระทัยอุทิศพระองค์เพื่อจุดมุ่งหมายที่สูงส่งยิ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วสารทิศ โดยการพัฒนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานาม “เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เนื่องด้วยทรงสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดทางวิทยาศาสตร์ และทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ พระภารกิจที่สำคัญจึงเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านศิลปะด้วย
          กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ นิทรรศการ “ทรงงานเพื่อประเทศชาติ” เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เทิดทูนและยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
          สำหรับกิจกรรมภานในงานมีการจัด นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านวัฒนธรรม, การลงนามถวายพระพร, นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านอื่นๆทางสื่อมัลติมีเดีย, นิทรรศการหนังสือจากหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจังหวัดสงขลา และหนังสือที่เกี่ยวข้อง, เวทีสานเสวนาเทิดเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ, ศิลปะการแสดงจากโรงเรียนแจ้งวิทยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและการสาธิตและจำหน่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10 ภูมิปัญญา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
4 ก.ค. 61