1.1

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนคณะทำงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น


          วันนี้ (5 ก.ค. 61) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีชอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายอำเภอ, คณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับอำเภอ ๆ ละ 30 คนและผู้เกี่ยวข้องกว่า 450 คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนการปฏิรูปเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตกำลังคน การสร้างพลังทางสังคม ลดการเหลื่อมหล้ำและกระจายโอกาสให้แก่ประชาชน ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน โดยเฉพาะโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้เน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาลงไป ระดับตำบล หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นแกนหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
          สำหรับจังหวัดสงขลามีความได้เปรียบและมีจุดแข็งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวหลายประการ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่โดดเด่น มีสถาบันการศึกษามากมายที่ถือได้ว่าเป็นต้นทุนทางวิชาการ เป็นเมืองหลัก เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดสงขลา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมีทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่ถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
          ด้านนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสินค้าภายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยให้ดำเนินการภายใต้ 5 กระบวนงาน ด้านพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก, พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว, เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น, ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอ มีหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 39 หมู่บ้านและได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ การบูรณาการการทำงานร่วมกันด้านการจัดการท่องเที่ยว และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยกำหนดดำเนินงาน 2 รุ่น ๆ ละ 8 อำเภอ ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ได้แก่ อ.สทิงพระ สะเดา จะนะ เทพา นาทวี หาดใหญ่ เมืองสงขลา และอ.ระโนด, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ได้แก่ อ.กระแสสินธุ์ สิงหนคร รัตภูมิ บางกล่ำ ควนเนียง นาหม่อม คลองหอยโข่ง และ อ.สะบ้าย้อย ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีศรีวิชัยภาคใต้, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
5 ก.ค. 61