1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานฝ่ายการจัดนิทรรศการงานกาชาดประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


          วันนี้ (5 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด, สำนักงานขนส่งจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
          นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณบริเวณสระบัว เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และจัดหารายได้จากทรัพย์สนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ตกยากในจังหวัดสงขลา
สำหรับประเด็นการประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูล การจัดงานนิทรรศการงานกาชาดประจำปี 2561 โดยกำหนดรูปแบบการจัด นิทรรศการ ประกอบด้วย การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ, การส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้พิการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 อำเภอ, การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของทางราชการการ, จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและการจัดให้มีกิจกรรมของส่วนราชการ เช่นการจัดร้านให้มีความสนุกสนาน ทายปัญหาเพื่อหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาด ฯลฯ
          นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการกำหนดผังการจัดงานและผังบริเวณร้านนิทรรศการ จำนวน 50 ล็อค การกำหนดขนาดล็อคที่มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร รวมถึงอุปกรณ์ที่ผู้รับเหมาจัดเตรียมให้พร้อมกับโครงสร้างร้านนิทรรศการและการกำหนดการเข้าใช้พื้นที่ ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 และรื้อถอนในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
5 ก.ค. 61