1.1

โรงพยาบาลเมืองสงขลา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการบริการทางการแพทย์ เปิดคลีนิกตรวจสุขภาพและคลีนิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง โดยเริ่ม 1 ส.ค. 61 นี้


          วันนี้ (6 ก.ค. 61 ) ที่โรงพยาบาลเมืองสงขลา นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดคลีนิกตรวจสุขภาพและคลีนิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โดยมีนายนิพนธ์ บุณญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้
          นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลสงขลาเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในเขตเมืองสงขลา นับว่าเป็นความโชคดีที่มีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขถึง 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลเมืองสงขลาและโรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) ในการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะการจัดตั้งคลินิกตรวจสุขภาพและคลินิก พิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลเมืองสงขลา เป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวสงขลาได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้มากขึ้น อันเป็นเป้าหมายที่สำคัญและเป็นภารกิจหลักของโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
          โรงพยาบาลเมืองสงขลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนแม่ข๋วย ในการดำเนินงานปรับปรุงอาคารเพื่อให้เปิดบริการคลินิกตรวจสุขภาพและคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองสงขลา ซึ่งมีจำนวนประชากรประมาณ 163,373 คน ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ โดยการขยายการบริการคลินิกตรวจโรคนอกเวลาราชการและจัดเป็นคลินิกพิเศษเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้รับบริการมีโอกาสเข้าถึงบริการกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับการเพิ่มการบริการในช่วงเวลาราชการโดยจัดเป็นคลินิกตรวจโรคทั่วไปและคลีนิกตรวจสุขภาพในเวลาราชการ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งทำให้ประชาชนที่มารับบริการไม่ต้องขาดงาน ผู้ป่วยเด็กนักเรียน นักศึกษา ไม่ต้องขาดเรียน โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะทางด้านอายุรกรรมทั่วไป, อายุรกรรมระบบประสาท, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ, กระดูกและข้อ, เวชกรรมฟื้นฟูและกุมารเวชกรรม โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 - 20.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.30 น. และ 16.30 - 20.30 น.
          นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเมืองสงขลาเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง พร้อมมอบรถพยาบาลช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อจะเข้าไปดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ต้นทางจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานและได้รับการรักษาพยาบาลที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยภายในรถพยาบาลฉุกเฉินมีอุปกรณ์ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้มหัวใจอัตโนมัติ, เครื่อง CT สแกน (สมอง), เครื่องวัดคลื่นหัวใจ (EKG), และจอแสดงผลอาการต่างๆของผู้ป่วยที่ส่งข้อมูลไปยังโรงพยาบาล จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
6 ก.ค. 61