1.1

ศาลแรงงานภาค 9 ขับเคลื่อนโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" สร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาทและการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม


         วันนี้ (10 ก.ค. 61) ที่ศาลแรงงานภาค 9 นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 เป็นประธานเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ประจำปี พ. ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 9, ผู้พิพากษา, ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9, ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 9, ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการยุติคดีหรือระงับข้อพิพาทในศาล
          นายพิสิษฐ นิ่งน้อย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรม มีนโยบายส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม โดยมีผู้ประนีประนอมทั้งที่เป็นบุคลากรในศาล และบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถซึ่งผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ให้ความรู้ และช่วยเหลือคู่ความให้สามารถเจรจากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และยุติข้อพิพาทให้แก่คู่ความ ตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน เพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบายดังกล่าว ฯ
          นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดอง และสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น อีกทังเป็นการลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาล หรือเข้าสู่การพิจารณาสืบพยานและตัดสินคดี
          สำหรับกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และนำคดีที่ค้างพิจารณาในศาล คดีที่ฟ้องใหม่ทุกคดีเข้าสู่โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยโดยนัดมาไล่เกลี่ยในเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ 2561 พร้อมทั้งการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในศาล อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
10 ก.ค. 61