1.1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อให้แก่เด็กและเยาวชน
                   วันนี้(10 ก.ค.61) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็ก เยาวชน และเครือข่ายวัฒนธรรมและเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการผลิตและนำเสนอสื่อที่ดีมีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีสภาเด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา สื่อมวลชนทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเข้าร่วมกว่า 100 คน
                   นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากกระแสสังคมและความทันสมัยด้านเทคโนโลยีตลอดจนสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่เข้าถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคคลทุกเพศทุกวัยหันไปใช้เทคโนโลยีและสื่ออย่างขาดความยั้งคิด และบางครั้งก็กลายเป็นปัญหาสังคมค่อนข้างรุนแรง การใช้สื่อนั้นมีองค์ประกอบทั้งผู้ผลิต ผู้เผยแพร่ และผู้ใช้สื่อ ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมตามบทบาทหน้าที่ของตนในส่วนของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ จำเป็นต้องมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
                  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชนกับการสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์, การนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ต้นแบบรวมทั้งการซักถามข้อสงสัยในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา /ข่าว
จิรพัฒน์ วงค์กระจ่าง /ภาพ
10 กรกฎาคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

.