1.1

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ "กิจกรรมการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดโคกไร่" พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าและอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่


          วันนี้ (10 ก.ค.61 ) ที่ตลาดโคกไร่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดชพัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดโคกไร่ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอำพล พงษ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั้น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายอนุสรณ์ ตันโชติกุลนายอำเภอเมืองสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยไทย ร่วมกันบริหารจัดการและขับเคลื่อนให้ตลาดโคกไร่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและมีความคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดโคกไร่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรประมงอาหารท้องถิ่นสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นพร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวประมงผู้ผลิตสินค้าชุมชนและประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรม
         นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกิจกรรมการส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลอดโคกไร่เป็นโครงการที่สอดรับนโยบาย ของรัฐบาล โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคม เข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดประชารัฐ ตลาดชุมชนเพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในชุมชนรวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายได้มีสถานที่ค้าขายและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
          ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสงขลาได้ส่งมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างพร้อมแปลงที่ดินโคกไร่ 40 ไร่ บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาใช้เป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิต สินค้าโอทอป ปศุสัตว์ พืชผลทางการเกษตร ประมงตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงตั้งงบประมาณในปี 2560 ทำการปรับปรุงตลาดเพื่อให้มีความพร้อมอยู่ในสภาพที่มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้า


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
10 ก.ค. 61