1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย อย่างถูกวิธี


          วันนี้ (11 ก.ค. 61) ที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินการโครงการจัดการมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั้น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรชุมชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อศึกษาปริมาณ ลักษณะและคุณสมบัติของขยะรวมถึงปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน
          นายพนมเทียน เส้งวั้น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วนให้มีการนำร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงสุด จำนวน 2,471,840 ตัน ส่งผลให้เป็นจังหวะสกปรกด้านการจัดการขยะมูลฝอยและมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม ลำดับ 1 ของประเทศทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอยการปนเปื้อนของน้ำชะขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินปัญหากลิ่นเหม็นและพาหะนำโรคซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทำให้มีการร้องเรียนของประชาชน
          ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธีและป้องกันผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น ทางจังหวัดสงขลาจึงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการโครงการศึกษาออกแบบการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อศึกษาออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดสงขลาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนดำเนินการโครงการความคุ้มค่าการลงทุนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการโครงการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธีและป้องกันผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป
          สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาออกแบบการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและเป็นการรับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 ก.ค. 61