1.1

อบจ. สงขลา นำประชาชนและเยาวชนจิตอาสา ปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและกิจกรรมขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


          วันนี้ (12 ก.ค. 61) ที่พื้นที่ป่าชุมชน ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในวันสิ่งแวดล้อมโลกและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการ "ปลูกป่าชายเลน ป่าชุมชน" จำนวน 4,000 ต้น โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนายชวกิจ สุวรรณคีรี นายอําเภอสิงหนคร นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวให้แก่จังหวัดสงขลา
          จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณคลองสายยู (คลองอาทิตย์) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าขาดที่เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ลึก 2 เมตร เพื่อขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช เนื่องจากปัจจุบันคลองมีความตื้นเขิน บางช่วงน้ำเน่าเสียในช่วงฤดูแล้ง เพราะมีวัชพืชปกคลุม เมื่อฝนทิ้งช่วง น้ำในคลองจะแห้งขอด ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้บริการและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้เมื่อถึงช่วงฤดูฝนการระบายน้ำออกจากคลองทำได้ยากซึ่งก่อให้เกิดภาวะ น้ำท่วมขัง
          นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในวันสิ่งแวดล้อมโลกและการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและการเตรียมพร้อมรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
12 ก.ค. 61