1.1

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนคณะทำงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารที่ดินและทรัพยากรดินจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
                   วันนี้(18 ก.ค. 61) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารที่ดินและทรัพยากรดินจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรดินในระดับจังหวัด ให้สามารถนำยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ดินฯ ไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรที่ดินในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
                   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ. ศ. 2560 -2564 ) เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจต่อแผน ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปประธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ได้นำยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนฯไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรดินในระดับจังหวัด ให้สามารถนำยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ดิน ไปดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
                   สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ถือเป็นการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 การส่งเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนการปฏิบัติบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ2560 - 2564) ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนฯ โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ(ร่าง) นโยบายและ แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นกรอบแผนแม่บทหลักระยะ 20 ปีและ(ร่าง) แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นแผนในระดับปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ยังมีการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำสถานการณ์ ปัญหาและประเด็นสำคัญ ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของจังหวัดสงขลา ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของจังหวัดสงขลา การประเมินศักยภาพ การประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แนวทางแผนและโครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ(พ.ศ.2560-2564) ในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งสามารถ ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาที่ดินและทรัพยากรที่ดิน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา /ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ
18 กรกฎาคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา