1.1

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ร่วมกับ เชฟรอนฯ เดินหน้าโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน "Street Wise” ระยะที่ 3 สร้างเครือข่ายนักเรียนในจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการฯ กว่า 4,500 คน


          วันนี้ (18 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย "AIP" เปิดโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนระยะที่ 3 โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเสื้อสะท้อนแสงให้แก่นักเรียน พร้อมด้วย นางสาวอรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการ ประจําประเทศไทยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย นางหทัยรัตน์ อติชาต ผู้จัดการสายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, อำเภอสิงหนคร, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1, ขนส่งจังหวัดสงขลา, สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาและสิงหนคร คณะครู นักเรียนและหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดสงขลากว่า 250 คนเข้าร่วมในครั้งนี้
          นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลา พบว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์กว่า 70% และกลุ่มอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ 10 - 19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นหากผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยจะสามารถลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ เสียชีวิตและลดการสูญเสียลงได้ นอกจากนี้ ผลสำรวจการสวมหมวกนิรภัยของโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนในระยะที่ผ่านมานั้น อัตราการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนในโครงการเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 55 % ซึ่งสามารถสะท้อนภาพความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดีว่านักเรียนมีความตระหนักถึงสวัสดิภาพในชีวิตของตัวเองมากขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
          นางสาวอรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กล่าวว่า มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียได้มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยทางถนนมานานกว่า 15 ปีและสร้างค่านิยมที่ตระหนักถึงความสูญเสียทางสังคม เศรษฐกิจและผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคล จากการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานว่า มีเด็กทั่วโลกเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน 500 คน/วัน และในประเทศไทยเด็กเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน 7 คน/วัน บาดเจ็บ 200 คน/วัน ซึ่งโครงการ "Street Wise" ของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในการพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนเล่มแรกที่นำมาใช้นำร่องในจังหวัดสงขลาและสามารถนำไปบูรณาการในรายวิชาต่างๆได้และลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

          ด้านนางหทัยรัตน์ อติชาต ผู้จัดการสายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า การดำเนินโครงการ เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ในระยะที่ 3 มุ่งเน้นเรื่องการนำหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนไปใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการเรียนการสอนกิจกรรมของผู้ปกครองและชุมชนเพิ่มขึ้นและรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนทั้งด้านความรู้เรื่องการใช้ถนนอย่างปลอดภัยและการใช้หมวกนิรภัยที่ถูกต้องให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันอย่างถูกต้อง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
18 ก.ค. 61