1.1

กอ.รมน.จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์การสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การเทิดทูนสถาบันและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ


          วันนี้ (20 ก.ค. 61) ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดโครงการบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์การสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมีพันเอก สุรพงษ์ เพชรเรือง หัวหน้าชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนาวาตรีสำราญ คชกูล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 6 สงขลา นายกฤชกรรณชัย บัวดำ ผู้ช่วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางสุพัตร บุญชีพ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา นักจัดรายการทั้งสถานีวิทยุหลัก สถานีวิทยุชุมชน สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมในครั้งนี้
          พันเอก สุรพงษ์ เพชรเรือง หัวหน้าชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ. ศ. 2551 มีหน้าที่เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

          สำหรับการจัดโครงการบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์การสื่อมวลชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางให้ประชาชนได้ตระหนักในหน้าที่ที่ทุกคนต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง ขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคมจากข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ถูกบิดเบือน เลื่อนลอย และมีความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าวสารที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง อีกทั้งเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนต่างๆกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาและประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
20 ก.ค. 61