1.1

 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร


          วันนี้ (9 ส.ค. 61) ที่โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิตสุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้
          นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเงินพร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมผ่านทางสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในการจัดกิจกรรมในวันนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่บูรณาการร่วมกันในการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
         ด้านนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดำเนินโครงการน้ำพระทัย พระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 20 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงร่วมกับจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสมาคม ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนสิงหาคม 2561 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
          สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 คนและเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่เด็กนักเรียนยากไร้จำนวน 100 คน คนละ 2,000 บาท

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
7 ส.ค. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา