1.1

สพม. 16 สงขลา แถลงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 5-7 กันยายน 2561 ชูคำขวัญ “เด็กใต้ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า ล้ำค่านวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา นำพางานศิลป์ฯ สู่สากล”


          วันนี้ (20 ส.ค. 61) ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นายสุธี บุญญะถิติ รองผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานแถลงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 พร้อมด้วยนายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา, ดร. อุดม ชูลีวรรณ ผอ.รร. วรนารีเฉลิม, นายจรัญ ศรีทวีวัตน์ รองผอ. รร.มหาวชิราวุธ, นายสภาพ ยะพงศ์ ผอ.รร. สงขลาวิทยาคม, นางสุไรยา หลีสันมะหมัด รองผอ. หาดใหญ่วิทยาลัย, นายรัชพล หิ้นนรากุล นางเพ็ญศรี นิสโร รองผอ.รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณและนายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน ผอ.รร. ระโนดวิทยา ร่วมแถลงข่าว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู อาจารย์และนักเรียน ร่วมในงานแถลงข่าวจำนวนมาก
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา ภาคีเครือข่ายโรงเรียนเทศบาล จัดการศึกษาในระดับมัธยม จังหวัดสงขลา , โรงเรียนเอกชน จัดการศึกษาในระดับมัธยม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนจัดการเรียนร่วมจัดการศึกษาในระดับมัธยม จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 234 กิจกรรม ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาและโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์และงานอาชีพมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาความรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคตตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษามีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำขวัญของงาน คือ “เด็กใต้ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า ล้ำค่านวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา นำพางานศิลป์ฯ สู่สากล”

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
20 ส.ค. 61