1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน "โครงการป่าในเมือง บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา " สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนพร้อมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


          วันนี้ (21 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน "โครงการป่าในเมือง บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา " โดยมีหน่วยงานจากสำนักงานคณะกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา, สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16และวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อกำหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนาพื้นที่ พร้อมร่วมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำโครงการป่าในเมืองเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงและร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-7 สำรวจคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการป่าในเมืองในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการร่วมกัน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวนเนื้อที่ 27 ไร่
          พื้นที่ป่าชายเลนบ้านโคกไร่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนติดกับทะเลสาบสงขลา เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ชมธรรมชาติป่าชายเลน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัด จากความโดดเด่นของสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง การคมนาคมสะดวก จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการลักษณะป่าในเมืองของจังหวัดสงขลา
          สำหรับการดำเนินโครงการป่าในเมืองโคกไร่ เป็นการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนแบบประชารัฐสามัคคีและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ใส่ใจและให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ป่าชายเลน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 61