1.1

สปข. 6 ร่วมกับ อบจ.สงขลาและเทศบาลเมืองคลองแห ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน


          วันนี้ (24 ส.ค. 61) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและเทศบาลเมืองคลองแห จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6, พ.ต.อ. กิตติชัย สังขถาวร ผกก.สภ. หาดใหญ่, นายอนันต์ การันต์สันติ นายกเทศบาลเมืองคลองแห, นางสุพัตรา บุญชีพ ผอ. สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา, จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”, นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่พร้อมใจส่วมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมกันดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชโดยรอบ การปล่อยพันธุ์ปลากว่า 200,000 ตัวและการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตลอดคันคลองสองฝั่งลำน้ำหนองหาน
          นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เพื่อสืบสานรักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชาพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยให้หน่วยงานภาครัฐบูรณาการกับภาคเอกชนและประชาชน ในการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนริมน้ำให้มีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนทั่วประเทศ
          จังหวัดสงขลาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นให้ชุมชนร่วมมือกันอย่างเต็มที่ตามศักยภาพและความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนริมน ้ำเพื่อพัฒนาให้ชุมชนของตน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
           ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับการประสานงานจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้คัดเลือกชุมชนต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่งเพื่อดำเนิน โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนซึ่งเป็นโครงการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศชาติมีความมั่นคง
          ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและเทศบาลเมืองคลองแหจึงได้ร่วมจัดทำโครงการดังกล่าวในพื้นที่ลำน้ำหนองหาน ตำบลคลองแห ซึ่งเป็นชุมชนที่มีจิตอาสาเข้มแข็งมีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนของตนเอง สามารถดำเนินการในภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ส.ค. 61