1.1

วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560


          วันนี้ (28 ส.ค.61 ) ที่ห้องประชุมส้มแขก วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา พร้อมด้วยอนุกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลาที่เข้ารับอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 220 คน แยกตามสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          ภายหลังพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า ความสำเร็จของท่านในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของท่านและครอบครัว แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยชุมชนสงขลาด้วยและเชื่อว่าทุกคนมีความรัก ความห่วงใยในแผ่นดินเกิดและมีกำลังใจที่จะพัฒนาท้องถิ่นของให้มีความเจริญก้าวหน้าและร่มเย็นเป็นสุข จึงนับว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่ประชาชนในท้องถิ่นด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนหมั่นเพียรและมุ่งมั่นสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา
          ทั้งนี้ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านได้ตระหนักว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติงานบนฐานความรู้ของคนในท้องถิ่นที่ต้องอาศัยการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพของชีวิตไปพร้อมพร้อมกัน หากมีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมก็ขอให้พยายามต่อไปเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต เนื่องจากโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากไม่ได้มีการเรียนรู้และใฝ่รู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นคนตกรุ่นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศไทยประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นต้นแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมจึงเป็นโอกาส ที่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้พัฒนาเป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนสู่อนาคตที่ดีกว่า เพราะท่านคือทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
          ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดการศึกษามาแล้วเป็นเวลา 10 ปีการศึกษา มีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาไปแล้วจำนวน 1, 483 คนและได้ขยายสถานที่เรียนระดับอนุปริญญาให้สนองความต้องการของผู้เรียนไปยัง 7 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่อำเภอเทพา อำเภอจะนะอำเภอสะเดา อำเภอระโนด อำเภอควนเนียง อำเภอสทิงพระและอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,122 คน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
28 ส.ค. 61