1.1

จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรม “ค่ายพลังแห่งรัก”เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างเด็ก เยาวชนและครอบครัว
                            วันนี้ (28 ส.ค. 61) ที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ค่ายพลังแห่งรัก" โดยมีนางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม "ค่ายพลังแห่งรัก" นับเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และสามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็ก เยาวชนและครอบครัว รวมทั้งเพื่อให้ครอบครัวและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ อันจะส่งผลให้ผู้กระทำผิดเด็กและเยาวชน ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการ และยังช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้สามารถดำเนินชีวิต และปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ
                          พร้อมขอให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนขอให้ตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เด็กและเยาวชนทุกคนจะนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะชีวิตที่ได้รับไปใช้ในการปรับเปลี่ยนตนเอง โดยมีครอบครัว ชุมชน เป็นผู้ที่จะมามีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือ ตลอดจนให้กำลังใจในการที่จะแก้ไขตนเอง อันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
                         นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้รับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ค่ายพลังแห่งรัก" ขึ้นในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และสามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็ก เยาวชนและครอบครัว รวมทั้งเพื่อให้ครอบครัวและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ
                       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน บุคคลในครอบครัว จำนวน 20 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 10 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ อีกจำนวน 10 คน


นายประชา โชคผ่อง /ข่าว

นายอรรคพงษ์ บุญชีพ / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา