1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มพื้นที่ 3 ครั้งที่ 1/2561
                วันนี้ (29 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลา กลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก กลุ่มเพื่อนที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 โดยมีส่วนราชการ คณะอนุกรรมการฯ ผู้สังเกตการณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
                สำหรับประเด็นการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกกลุ่ม พื้นที่ 3, การรายงานความก้าวหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ...., การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก, การใช้ Area based เชิงพื้นที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำพร้อมขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการปี พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2556และแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2563 รวมถึงรับทราบเป้าหมายตามศักยภาพจำแนกตามยุทธศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 รวมทั้งรับทราบเป้าหมายเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำจำแนกตามยุทธศาสตร์มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามความเหมาะสมและบรรจุเข้าแผนฯ
               นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ปี พ.ศ 2563 - พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2563 กลุ่มพื้นที่ 3 อีกด้วย

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา