1.1

จังหวัดสงขลา มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น พร้อมมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561


          วันนี้ (30 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการคัดสรรค์ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2561 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 6 กิจกรรม รวม 7 รางวัล ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ได้แก่บ้านหัวควน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ , ผู้นำอาสาพัฒนา (ผู้นำอช.) ดีเด่น ได้แก่นายวินัย แก้วดีเลิศ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระและนางสุภาพร อัมพรพงษ์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง, กลุ่มหรือองค์กรชุมชนแกนหลัก สำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางงามหมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำ, ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต) ดีเด่น ได้แก่ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ, หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหัวควน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะและหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ได้แก่ บ้านหัวควน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ
          สำหรับกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ระดับจังหวัดจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและกิจกรรมที่ 2-6 จะได้รับโล่รางวัล "สิงห์ทอง" ในระดับกรมฯ ในงานวันพัฒนา (CD Day) ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้นำ กลุ่ม องค์กรและหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นในระดับจังหวัด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 ส.ค. 61