1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ชูคำขวัญ “เด็กใต้ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า ล้ำค่านวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา นำพางานศิลป์ฯ สู่สากล"


           วันนี้ (5 ก.ย. 61) ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 มีกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 220 กิจกรรมและมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด (ที่เปิดสอนสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสงขลา) และมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 74 โรงเรียนและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 8,962 คน
          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติในหลักการ ให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตาม ความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานโดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ
          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดการศึกษานั้นมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดหาประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและแสดงออกในทางที่ดีทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆแสดงถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ทักษะกระบวนการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาได้ดำเนินการกับเพื่อนมาถูกทางและมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดียิ่ง
          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงผลงานและความสามารถในด้านศิลปะหัตถกรรม ด้านวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสามารถที่เป็นเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและส่งเสริมเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
5 ก.ย. 61