1.1

สสปท. เดินหน้ากิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลาพร้อมเน้นย้ำการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

 

                 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต9 จังหวัดสงขลาและเครือข่ายความปลอดภัยภาคใต้ จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลาประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 ณ สยามนครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้ธีมงาน "Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยฉันต้องการสื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน" โดยมีพลเอกอภิชาต แสนรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 ระดับต้นให้แก่สถานประกอบกิจการในภาคใต้ จำนวน 22 รางวัลและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการ SMEs ในจังหวัดสงขลาที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2561 จำนวน 25 รางวัล พร้อมด้วยนางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานในภาคใต้และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในครั้งนี้

                การจัดงานดังกล่าวเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 32 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อขยายผลในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สึกทุกภูมิภาคโดยเน้นย้ำการรณรงค์สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมาย อาทิการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ. ศ. 2559 และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่ โดยกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
6 ก.ย. 61