1.1

สสปท. จัดอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือข่ายให้มีทักษะความชำนาญในด้านความปลอดภัยฯ


          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ สยามนครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ โดยสถาบันฯ ได้กำหนดการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ "Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยฉันต้องการสื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน"

          สำหรับกิจกรรมในครั้งมีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ OHSAS 18001 กับ ISO 45001 ความเหมือนที่แตกต่าง โดยบริษัท SGS (Thailand) จำกัด เพื่อให้ผู้ประกอบการฯ ได้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และสามารถเตรียมความพร้อมขององค์กรในการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานใหม่ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้พัฒนาเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยนายพนมกรณ์ แสงอรุณและทีมงาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลจากเหตุฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยCPR และใช้เครื่องAED พร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดเหตุการณ์

          จากนั้นภาคบ่ายเป็นการสัมนาในหัวข้อ BBS : พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยๆ แบบไหนดี โดยผู้จัดการส่วนคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยจากภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้าความปลอดภัยอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
7 ก.ย. 61