1.1

พมจ.จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการอบรมการขจัดความรุนแรงการล่วงละเมิดและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ต่อสตรีพิการทุกรูปแบบ


          วันนี้ (12 ก.ย. 61) โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการอบรมการขจัดความรุนแรงการล่วงละเมิดและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ต่อสตรีพิการทุกรูปแบบ โดยมีนายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรคนพิการ, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง, วิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสงขลา, ศูนย์ OSCC และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ การใช้ความรุนแรงและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวางแผนให้การช่วยเหลือ การคุ้มครอง ระบบการส่งต่อกรณีมีผู้ประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิด
          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรง ปัญหาการล่วงละเมิดต่อเด็กและสตรีพิการ ส่วนใหญ่มักเกิดจากคนใกล้ชิดและบุคคลในครอบครัวเป็นผู้กระทำ ซึ่งมีแนวโน้มของการเพิ่มจำนวนและความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากการกระทำความรุนแรงการล่วงละเมิดต่อเด็กและสตรีพิการนั้นไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำความรุนแรงโดยตรงเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่ตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสูญเสียทางสังคม ไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องดูแลรักษาแก่ผู้ถูกกระทำแต่ยังส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมโดยรวม โดยเฉพาะต่อสถาบันครอบครัวเพราะหากสถาบันครอบครัวอ่อนแอหรือความรุนแรงกลายเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปแล้วย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และความสงบสุขของประเทศชาติโดยส่วนรวม
          จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านจำนวนประชากรของสังคมส่งผลให้จำนวนคนพิการเพิ่มขึ้นเช่นกันและส่งผลต่อสตรีด้วยการถูกล่วงละเมิด ถูกใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและสตรีพิการ จากปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน พบว่าสตรีพิการถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกกระทำความรุนแรงมีจำนวนมากขึ้นเนื่องจากจะเป็นการไม่สามารถสื่อความหมายและช่วยเหลือตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีพิการทางสติปัญญาจึงกลายเป็นเหยื่อของผู้ล่วงละเมิดทางเพศและกระทำความรุนแรงและส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้กระทำซึ่งล้วนแต่เป็นคนใกล้ชิดของเด็กและสตรีพิการทางสิ้น แต่เรื่องราวกลับไม่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลเนื่องจากสามารถยอมความกันได้ รวมทั้งผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวเพิกเฉยในความรุนแรงดังกล่าว สตรีพิการต้องอยู่ในสภาวะจำยอมเนื่องจากไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ. ศ. 2550, แนวทางการช่วยเหลือในภาวะวิกฤติด้านความรุนแรงการล่วงละเมิดและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ต่อเด็กและสตรีพิการ, สถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีพิการที่ถูกกระทำความรุนแรง พร้อมทั้งการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นแนวทางในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างเจตคติของสังคมรวมทั้งวางแผนการให้ความช่วยเหลือต่อเด็กและสตรีมีการกรณีประสบความรุนแรงในครอบครัว

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
12 ก.ย. 61