1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภาคใต้ร่วมกันขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยโยบายของรัฐบาล เพื่อให้บุคลากรและผู้เรียนได้รับบริการด้านการศึกษาครบทุกด้าน


           วันนี้ (19 ก.ย. 61) ที่โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการนำเสนอผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภาคใต้ โดยมีนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15และ16, คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1, 2, 3, คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1, 2, 3, คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
          นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างฐานการผลิตให้เชื่อมโยงกับอาเซียน และพัฒนาเมืองชายแดน โดยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 แห่ง ครอบคลุม 10 จังหวัด โดยในส่วนของภาคใต้ ประกอบด้วย 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งในภาพรวมโครงการจัดการศึกษาได้มุ่งมั่น มุ่งเน้นให้โรงเรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญให้กับผู้เรียน สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสังคมวัฒนธรรม ภาษา อาชีพ และเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
          จากวันนั้นถึงวันนี้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป
          ด้านนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีความภาคภูมิใจ ที่รัฐบาลได้ประกาศตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ทำให้เกิดความหวังว่าจังหวัดสงขลาจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประชาชนจะได้มีการค้าขาย มีรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดสงขลาจึงต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าตามลำดับ ทั้งนี้จังหวัดสงขลายังต้องอาศัยภาคการศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาในการขับเคลื่อนในด้านการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมมีศักยภาพที่จะทำงานประกอบอาชีพที่จะเกิดขึ้น และมีการปรับตัวที่จะอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างมีความสุข
          สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดต่างๆ อีกด้วย


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
19 ก.ย. 61