1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน “สินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1 (อุตสาหกรรมเห็ดแครงสงขลา อาหารไทยสู่อาหารโลก) และพิธีลงนามความร่วมมือ MOU โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สู่อุตสาหกรรมเห็ดแครง สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร
                   วันนี้(19 ก.ย.61) ที่บริเวณตลาด อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต. สุดพุ่ม รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 (อุตสาหกรรมเห็ดแครงสงขลา อาหารไทยสู่อาหารโลก) ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2561 โดยมีนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร ,นายสมหมาย จวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 200 คน
นายราชิต. สุดพุ่ม รองผู้ว่าฯสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเห็ดแครงอินทรีย์ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างการเรียนรู้และทักษะในการผลิตเห็ดแครงอินทรีย์แบบชุมชนรับรอง(GPS) เป็นสินค้าปลอดภัย(GAP) และการผลิตเห็ดแครงอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า โดยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
                อีกทั้งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการเพาะเห็ดแครงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนต่อไป
                ด้านนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวเพิ่มเติ่มอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้มีการลงนามในความร่วมมือขององค์กรตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการยกระดับการเพาะเห็ดแครงให้เป็น "อุตสาหกรรมเห็ดแครงจังหวัดสงขลา " และกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมอาหารจากเห็ดแครงโดย สวทน. และFoo Innopolis การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ การจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจำหน่ายไข่ไก่ และน้ำมันพืชราคาต้นทุน การแจกต้นกล้วยไม้ฟรีทุกวัน การแสดงดนตรี งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 -22 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -20.00 น. ณ ตลาด อ.ต.ก.สงขลา (ติดขนส่ง ทางไปเกาะยอ)

พรทิพย์. ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
จิรพัฒน์ วงค์กระจ่าง / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา